Thaeke syn tinzen

Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl

Opromming yn Museum Rottefalle

Wy binne dwaande om ús hokken fierder út te tinjen. By de oankeap fan ús hûs hiene wy 5 hokken, de earste twa wiene fan hout en dy wiene frij rap fuort. Wat no noch oerbliuwt is it âlde spuithokje wat yntusken in garaazje wurden is en de twa hokken dêr't eartiids it meubelfabryk fan skoanpake yn siet. Fan dy lêste twa hokken sil der ien ferdwine. Wy hawwe al moannen dwaande west om dit hok leech te krijen. De oare, it hok mei de masines, sil opknapt wurde. Dizze is dreger leech te krijen. Yn dit hok stean de leadswiere masines dy't jierren lang brûkt binne om prachtige houten meubeltsjes te meitsjen. Mocht der immen belangstelling hawwe foar de oerdeeglike masines (û.o. fandiktebank, pennenbank, skuorbân, lintseach) lit it dan efkes witte. Op marktplaats hawwe wy ek in pear fotokes setten.


17-09-2012 15:19:51Lit hjirûnder dyn reaksje efter:

Namme:
Eameladres:
Thússide:
Dyn kommintaar:
Thaeke Johannes Kuipers
Reklame (foar mysels)
De lêste kommintaren

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
27-02-2019 00:43:48
Krista

This is a comment to the Thaeke syn tinzen admin.
19-03-2018 17:56:46
Ramona Jordan

This is a message to the Thaeke syn tinzen admin.
04-03-2018 17:44:09
Ramona Jordan

I came across your Thaeke syn tinzen website and w
03-03-2018 22:23:28
Ramona Jordan

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
19-02-2018 20:17:55
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
13-02-2018 18:17:56
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
07-02-2018 20:23:26
Carla French

Thaeke Johannes Kuipers
Buorren 29
9221 TB De Rottefalle

thaeke(at)thaeke.net
0512-341616
Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl