Thaeke syn tinzen

Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl

Ut dy útklean!!!

Al in pear wiken boude sportklup it Hearrenfean de spanning om de nije útklean op. Jo moatte dochs wat mei sa'n dramatysk seisoen no? In pear dagen ferlyn kamen de earste fotokes al op it ynternet mar ik woe dêr noch gjin reaksje op jaan. Ik wie fan betinken dat it om in grapke gie om sa noch mear omtinken te krijen foar it nije himd en broekje. No docht dus dochs bliken dat it net om in grapke giet en it laitsjen is my yntusken dan ek aardich fergien. De klup fan Fryslân spilet kommend jier har útwedstriden yn in broekje fan Feyenoord en in mouhimd fan Ajax. Welke rânedebyl hat it yn de plasse krigen om ús spilers sa foar lul te setten. Soe it in straf wêze foar de minne prestaasjes fan de ôfrûne twa jier? Ik ferwachtsje dat it Hearrenfean dit jier net in soad úthimden ferkeapje sil. Mooglik dat guon Bernleffers der noch in pear oanskaffe sille om se ferfolgens it selfde lot te jaan as de provinsjale flachjes. Hat Frits Barend hjir in hân yn?


15-05-2011 15:33:57Lit hjirûnder dyn reaksje efter:

Namme:
Eameladres:
Thússide:
Dyn kommintaar:
Thaeke Johannes Kuipers
Reklame (foar mysels)
De lêste kommintaren

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
27-02-2019 00:43:48
Krista

This is a comment to the Thaeke syn tinzen admin.
19-03-2018 17:56:46
Ramona Jordan

This is a message to the Thaeke syn tinzen admin.
04-03-2018 17:44:09
Ramona Jordan

I came across your Thaeke syn tinzen website and w
03-03-2018 22:23:28
Ramona Jordan

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
19-02-2018 20:17:55
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
13-02-2018 18:17:56
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
07-02-2018 20:23:26
Carla French

Thaeke Johannes Kuipers
Buorren 29
9221 TB De Rottefalle

thaeke(at)thaeke.net
0512-341616
Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl