Thaeke syn tinzen

Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl

Dit jier noch omke?

At der gjin rare dingen barre dan wurd ik in wike nei de Sint Nykster merke foar it earst offisjeel omke. No bin ik fansels al in bytsje in omke fan Jorrit en Nadine mar omdat de freondinne en ik net boaske binne is dat fansels net hielendal echt. Freed krige ik bericht dat myn suske Rinkje, net te ferwarren mei myn dochter Rinkje, al 8 wiken yn ferwachting is. Sa hawwe wy dus allebeide yn 2009 in berntsje makke. Dy fan har stiet krekt as by ús beide berntsjes plent op de foar Sint Nyksters tige gefaarlike earste wiken fan septimber. Dat hat ien foardiel want no bestiet dus de mooglikheid dat it in Fries wurdt. Yn elk gefal wie it in folsleine ferrassing mar wy binne der wol hiel wiis mei fansels.


31-01-2010 14:59:0023-02-2010 23:23:00 || Sjokky

Tokstra, werom giesto net yn de gemeenterie yn Smellingerlan? It wurdt dan krekt wat moaier allegear....


Lit hjirûnder dyn reaksje efter:

Namme:
Eameladres:
Thússide:
Dyn kommintaar:
Thaeke Johannes Kuipers
Reklame (foar mysels)
De lêste kommintaren

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
27-02-2019 00:43:48
Krista

This is a comment to the Thaeke syn tinzen admin.
19-03-2018 17:56:46
Ramona Jordan

This is a message to the Thaeke syn tinzen admin.
04-03-2018 17:44:09
Ramona Jordan

I came across your Thaeke syn tinzen website and w
03-03-2018 22:23:28
Ramona Jordan

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
19-02-2018 20:17:55
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
13-02-2018 18:17:56
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
07-02-2018 20:23:26
Carla French

Thaeke Johannes Kuipers
Buorren 29
9221 TB De Rottefalle

thaeke(at)thaeke.net
0512-341616
Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl