Thaeke syn tinzen

Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl

Plysje en regels

De plysje bewarret ús kentekens krekt wat te lang yn harren databank wannear't wy wer ris lâns in flitskastje ride. No mei dat net fanwege de privacy. De plysje docht it dochs. Sy sizze dat hja har wol oan de wet hâlde wolle mar dat dan de wet mar oanpast wurde moat. Us regear past dêrom no de wet oan. De earst kommende kear dat ik in bon foar te hurd riden krij brûk ik leau'k dat selfde argumint mar. Ik wol my wol oan de tastiene snelheid hâlde mar dan moat earst dy tastiene snelheid wat omheech...


29-01-2010 17:41:0023-02-2010 23:24:00 || Sjokky

Tokstra, werom giesto net yn de gemeenterie yn Smellingerlan? It wurdt dan krekt wat moaier allegear? Dit berjocht moast hjir fansels......


Lit hjirûnder dyn reaksje efter:

Namme:
Eameladres:
Thússide:
Dyn kommintaar:
Thaeke Johannes Kuipers
Reklame (foar mysels)
De lêste kommintaren

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
27-02-2019 00:43:48
Krista

This is a comment to the Thaeke syn tinzen admin.
19-03-2018 17:56:46
Ramona Jordan

This is a message to the Thaeke syn tinzen admin.
04-03-2018 17:44:09
Ramona Jordan

I came across your Thaeke syn tinzen website and w
03-03-2018 22:23:28
Ramona Jordan

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
19-02-2018 20:17:55
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
13-02-2018 18:17:56
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
07-02-2018 20:23:26
Carla French

Thaeke Johannes Kuipers
Buorren 29
9221 TB De Rottefalle

thaeke(at)thaeke.net
0512-341616
Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl