Thaeke syn tinzen

Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl

Sylalvestêdetocht

Nei in tillefoantsje mei Siebren Boschma kaam it idee om de alvestêdetocht in kear te silen nei foaren. Dat moat altyd wêze en dêrom pakke wy it fuortdaalks mar efkes goed oan. Op 7 juny 2013 starte wy om 6 oere moarns yn Snits oan de 200 km lange tocht der tochten. Mear ynformaasje kinst fine op www.sylalvestedetocht.nl.


01-04-2013 15:18:06 - 0 kommintaren

Opromming yn Museum Rottefalle

Wy binne dwaande om ús hokken fierder út te tinjen. By de oankeap fan ús hûs hiene wy 5 hokken, de earste twa wiene fan hout en dy wiene frij rap fuort. Wat no noch oerbliuwt is it âlde spuithokje wat yntusken in garaazje wurden is en de twa hokken dêr't eartiids it meubelfabryk fan skoanpake yn siet. Fan dy lêste twa hokken sil der ien ferdwine. Wy hawwe al moannen dwaande west om dit hok leech te krijen. De oare, it hok mei de masines, sil opknapt wurde. Dizze is dreger leech te krijen. Yn dit hok stean de leadswiere masines dy't jierren lang brûkt binne om prachtige houten meubeltsjes te meitsjen. Mocht der immen belangstelling hawwe foar de oerdeeglike masines (û.o. fandiktebank, pennenbank, skuorbân, lintseach) lit it dan efkes witte. Op marktplaats hawwe wy ek in pear fotokes setten.


17-09-2012 15:19:51 - 0 kommintaren

Nijjiersdûk 2012 - De Rottefalle

1 jannewaris is der tradysjoneel alle jierren wer in nijjiersdûk. Hjoed koene ek de minsken mei in opblaasglydzbaantsjesfobie wer gewoan noflik it wetter yn drave. De hege temperatueren soargen foar wat ekstra dielname. Nei in kertierke ôfkuoljen mochten wy it wetter yn. Omdat de Leyen net al te djip is yn it begjin wie it noch wol in ein toffeljen oant de broek hielendal wiet wie. It wie fris en bynammen oan de holle en de nekke wie dat goed te merken. Omrop Fryslân wie ek noch efkes oanwêzich en tradysjoneel pikte de kameraman my der wer efkes út fansels.


01-01-2012 21:56:58 - 0 kommintaren

Sosjale yntegraasje

Ik haw hjoed efkes dwaande west om Facebook te yntegrearjen yn ien fan myn Fryske muzykwebsiden. Dat wie noch net sa ienfâldich as ik tocht mar ik leau dat it no dochs slagge is. It is no mooglik om in reaksje te jaan op de Fryske cd's fia facebook, krekt lykas by bygelyks de Ljouwerter krante. It soe moai wêze at guon lju dat ris teste wolle soene. Fansels wol graach mei serieuse reaksjes.


30-12-2011 00:34:40 - 0 kommintaren

De Hobbit (yn it Frysk)

De HobbitFerline wike waard diel 1 presintearre fan de Fryske oersetting fan Master fan alle ringen (Lord ot the Rings) fan J.R.R. Tolkien. Dit boek wie oersetten troch Liuwe Westra. In oare âld Bernleffer, Anne Tjerk Popkema, hie earder al De Hobbit oersetten. Ik hie it noch net oan tiid hân om dat boek te keapjen mar ik koe no moai yn ien kear beide boeken oanskaffe en sinjearje litte. Thús kaam bin ik fuort begûn yn de Hobbit omdat dat fansels de foarrinner is fan de master fan alle ringen. Ik hie de Hobbit al yn it Ingelsk yn de kast stean en fansels hie ik dat boek ek al wol in kear lêzen en fansels is der neat moaiers as in boek te lêzen yn de taal fan de skriuwer sadat alle lytse wurdgrapkes en djippere lagen der noch yn sitte. Dochs is myn Ingelsk ek wer net fan dat nivo dat ik al dit soarte fan eigenaardigheden der út pikke soe. Ik haw my no dus yn it Frysk oan it lêzen setten en ik moat sizze dat gie dat it slydjage. Yn earste ynstânsje moast ik efkes wenne oan de namme Balsma (ynstee fan Baggins) en de frjemde wezens lykas Ierdmannen mar doe't ik ien kear op gong kaam haw ik it boek ek yn in pear dagen útlêzen. Ik moat wol sizze dat Anne Tjerk dit boek prachtich oersetten hat. At myn bern in pear jier âlder binne sil ik it se grif in kear foarlêze. No sil ik my talizze op diel 1, it selskip fan de ring fan Liuwe. Ik mei dêr hast fiif jier oer dwaan wol 'k leauwe want dan hat er diel 2 klear. Om mei de wurden fan Liuwe Westra te sprekken: 'Mear sokken'! Foar de leafhawwer fan Tolkien yn it Frysk haw ik de boeken fuort ek mar efkes te keap setten yn myn Fryske winkel. It giet hjir dan fansels om nije eksimplaren, myn eigen sinjearre boeken hâld ik lekker sels.


02-12-2011 16:10:05 - 0 kommintaren

Flagje foar taal

Opiens hinget ús doarp, de Rottefalle, fol mei flachjes fan it keppelfeest fan de Ried fan de Fryske beweging. As oprjochte Fries soe ik fansels ek sa'n prachtige flagge yn myn spitigernôch dit jier net troch keatskrânsen omrâne flaggemêsthâlder stekke moatte. Dat hie fansels ek wol kinnen want de mooglikheid om my oan te melden wie der wol. Wêrom by dizze djipfries dan dochs in lege flaggemêsthâlder oan de muorre? Dat hat bynammen te krijen mei it stikje reklame foar de kulturele haadstêd dat der yn opnaam is. Kulturele haadstêd 2018 wol fan Fryslân de Europeeske haadstêd fan kultuer meitsje. No is dat op 'm sels noch wol in nijsgjirrige gedachte at je Fryslân alteast as in soarte fan 'rânestêd' besjogge. It is yn elk gefal in gebiet oan de râne fan Nederlân en Europa. At hiel Europa kennis meitsje meie soe mei ús Frysk kultuerguod dan soe ik my dêr noch bêst in bytsje yn fine kinne. Dat is allinnich net de bedoeling fan Fryslân 2018. Ik haw it idee wat krigen dat it de bedoeling is om yn 2018 fan Fryslân ien grut Oerolfestival te meitsjen. Yn de provinsje dêr't Tryater ynleverje moat en dêr't ús foar de kultuer hiel wichtige Omrop miljoenen ynleverje moat sil yn 2018 in soad kultuer ymportearre wurde moatte. Dêr is in flinke pot jild foar beskikber steld en sa kin op dit stuit elkenien dy't in idee hat meiliftsje op de sinteraasje fan de kulturele haadstêd dy't wy nei alle gedachten nea wurde sille. Ik krij hjir wer in bytsje it Fryslân 500 idee by en dan gean by my de jierren yn de nekke, en dat binne der noch al in pear, dochs wat oerrein stean. Fryslân 500 wie it feestje fan in hantsje fol bestjoerders ûnder lieding fan kommisaris Loek Hermans dat troch de Friezen kwalik droegen waard. Wol wiene der doe ek organisaasjes dy't brûk makken fan de potsjes mei jild fan dit foute feestje. Dat foute sil by Fryslân 2018 wat tafalle mar dochs wol ik net flagje foar taal at soks betsjut dat ik dêrmei ek reklame meitsje foar Fryslân 2018. Wy hiene de sinten dy't dêr no foar weismiten wurde better yn ús eigen kultuer stekke kinnen.


02-11-2011 15:32:59 - 0 kommintaren

Blesseuretiid

Juster wie de earste wedstryd fan it Hearrenfean yn it nije seisoen. Elkenien wie der wer klear foar en dus moast NEC efkes oprolle wurde. De sfear yn it Nieuw Noord fak wie goed en der waard frij aardich fokaal oanmoedige. NEC krige in pear kânskes, wy krigen in pear kânskes mar al mei al hiene wy it gefoel dat it wol goed komme soe. Nei rêst wie it al gau de nûmer 22 fan NEC dy't fia fia ús nûmer 22 yn steat stelde om te skoaren. Doe't it net folle letter 2-0 waard wie it fansels hosanna. No wisten wy fansels wol dat it Hearrenfean faker mei 2-0 foarkomt en dan de wedstryd út hannen jout mar neat die bliken dat it hjoed ek sa wêze soe. Doe't NEC dochs op 2-1 kaam krigen de spilerkes fan it Hearrenfean it wer dreech. Wiedemeijer moast fansels ús aspiraasjes om oppenij de fair play priis te pakken ek noch efkes om sjippe helpe troch in reade kaart út te dielen oan Elm. Neffens guon wie dy kaart net terjochte, wy koene dat net sjen fanút Nieuw Noord en op tv haw ik it ek mist dat dêroer doar ik noch gjin útspraken te dwaan al hat de skieds wol in reputaasje fansels. Doe't wy, de 12e man, ynienen de 11e man wurde moasten gie der wat mis yn de omskeakeling. De kopkes by mannich Nieuw Noordlid giene hingjen, de reservekapo sette net mear oan en doe't de 2-2 foel stiene wy net mear as 1 man efter it Fean mar ik krige suver hast it idee dat der noch mar 1 man efter it Hearrenfean stie. At wy der mei ús allen efter stien gean soene wie der faaks noch wat mooglik mar ús ferwende publyk joech krityk op Ron Jans syn wikselbelied en de spilers krigen fan guon nei ôfrin sels noch in fluitkonsert mei. Dat sil se helpe om de kommende searje goed troch te kommen, bedankt minsken! O ja, foar de minsken dy't my net altyd like goed lykje te begripen, de titel fan dit ferhaal is gjin tikflater mar in wurdgrapke.

 

Boppesteande titel is gjin tikflater mar in wurdspiling.


07-08-2011 17:32:06 - 0 kommintaren

Wanklanken fan in heale Leyenloop

Sneon haw ik fansels efkes by de cd presintaasje fan de Hûnekop west yn Burgum. Ik wie eins fan doel om op de fyts te gean mar omdat it noch al wat mear reinde as in pear geile drippen en omdat myn Russyske maten mei de auto by my wiene waard dochs fan dit plan ôfsjoen. Sa kamen wy fia in ferskaat oan lytse dykjes en omwegen yn de megagrutte mar gesellich oanklaaide sporthal fan Burgum. Jarretank stie al op it poadium en batste der wer goed yn dat de Russyske froulju wisten fuortdaalks wêr't sy oan ta wiene. Efkes letter mocht DJ Syb fan de Doelleazen ek noch efkes los gean en dêrnei brutsen de idiots mei Baba as sjonger de seal ôf. Yntusken koe ik noch efkes in wurdsje wikselje mei Marcel Smit en Martin van der Vlugt (âldsanger fan Jitiizer). Doe't de Hûnekop der yn batste gong it wer beesteftich mâl. De mouhimden fleagen troch de loft, sy waarden mei in kanon ôfsketten. Ek wie der in prachtige grutte opblaashûnekop wêrfan't it knyft mar net oerein stean bliuwe woe. Healwei de Hûnekop binne de Russen ôfsetten en omdat ik gjin nocht hie om in djoere taksy te nimmen bin ik lekker werom kuiere troch it moaie Tytsjerksteradiel. It wie teiwaar en myn mouhimd wie dweiltrochwiet. Dochs slagge it my en fyn de brêge oer it kanaal flot werom. Dat wie ien fan de wichtichste opstakels want je kinne it kanaal mar op in pear plakken oerstekke ommers. Doe moast ik by it stjonkfabryk lâns. Mei de auto is dat raamkes ticht, ynterne luchtfoarsjenning oan en gang hâlde mar raamkes en luchtfoarsjenning hie ik rinde net by my en gang hie ik ek net. Dan merke jo dochs dat dy namme stjonkfabryk net samar optocht is. Yn Eastermar stie de mem fan Doutzen my spitigernôch net op te wachtsjen. Dat wie yn 84 wol oars mar doe skynde it sintsje ek prachtich fansels. Al mei al haw ik der dik 2 oeren oer dien om thús te kommen mar doe hie ik ek wol in dikke 12 kilometer toffele. Machtich moai feestje hân en al wie ik noch sa wiet, ik haw it dochs noch mar in kear goed waarm oerdien ûnder de brûs.


19-07-2011 16:11:04 - 0 kommintaren

Nij webloch oer Fryske muzyk

De webside Fryskemuzyk.nl wurdt troch my hieltyd fierder útwreide. Sûnt koart haw ik dêr ek in webloch oan taheakke. Op http://webloch.fryskemuzyk.nl besykje ik jim alles te fertellen oer de Fryske muzyk. Fansels makket ek dy webloch brûk fan myn eigen nije webloch 1.0 systeem. Wolle jim dus alles lêze oer de nijste cd fan De Hûnekop, gean dan flot nei myn nije blochje ta.


15-06-2011 14:57:09 - 0 kommintaren

Ut dy útklean!!!

Al in pear wiken boude sportklup it Hearrenfean de spanning om de nije útklean op. Jo moatte dochs wat mei sa'n dramatysk seisoen no? In pear dagen ferlyn kamen de earste fotokes al op it ynternet mar ik woe dêr noch gjin reaksje op jaan. Ik wie fan betinken dat it om in grapke gie om sa noch mear omtinken te krijen foar it nije himd en broekje. No docht dus dochs bliken dat it net om in grapke giet en it laitsjen is my yntusken dan ek aardich fergien. De klup fan Fryslân spilet kommend jier har útwedstriden yn in broekje fan Feyenoord en in mouhimd fan Ajax. Welke rânedebyl hat it yn de plasse krigen om ús spilers sa foar lul te setten. Soe it in straf wêze foar de minne prestaasjes fan de ôfrûne twa jier? Ik ferwachtsje dat it Hearrenfean dit jier net in soad úthimden ferkeapje sil. Mooglik dat guon Bernleffers der noch in pear oanskaffe sille om se ferfolgens it selfde lot te jaan as de provinsjale flachjes. Hat Frits Barend hjir in hân yn?


15-05-2011 15:33:57 - 0 kommintaren

Op it grutte skerm

It ôfrûne fuotbalwykein hie Ajax de primeur om bylden fan oare wedstriden út te stjoeren op de grutte skermen yn de Arena. Doe't Feyenoord skoarde tsjin PSV waard dat sjen litten. De goals fan PSV waarden fansels net toand. De spilers fan Ajax waarden troch de foarsprong fan Feyenoord ekstra motivearre om dochs noch in poging te dwaan om foar it lânskampioenskip te gean. Soe it no net aardich wêze en lit ús Feanster ploechje dy titelaspiraasjes ris blokkearje? En soe it dan net prachtich wêze om de útsupporters nei de wedstryd noch efkes yn harren útfakje te hâlden sadat sy by puntferlies fan PSV en winst fan Twinte noch krekt efkes Theo Jansen yn byld krije kinne dy't de skaal omheech hâldt? Fansels is it ek prima at FC Twente wint yn de lêste wedstryd yn de Arena. De supporters fan Ajax kinne it dan ommers live sjen.


26-04-2011 14:11:40 - 0 kommintaren

Thaeke Johannes Kuipers
Reklame (foar mysels)
De lêste kommintaren

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
27-02-2019 00:43:48
Krista

This is a comment to the Thaeke syn tinzen admin.
19-03-2018 17:56:46
Ramona Jordan

This is a message to the Thaeke syn tinzen admin.
04-03-2018 17:44:09
Ramona Jordan

I came across your Thaeke syn tinzen website and w
03-03-2018 22:23:28
Ramona Jordan

I came to your Thaeke syn tinzen page and noticed
19-02-2018 20:17:55
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
13-02-2018 18:17:56
Rebecca Sutton

I am reaching out since we saw a link to your webs
07-02-2018 20:23:26
Carla French

De populêrste bydragen

Dreumeskes

Gjin neigesetsje?

Webloch 1.0

Plysje en regels

3 kear niks

Fryske cd winkel

Sylalvestêdetocht

Thaeke Johannes Kuipers
Buorren 29
9221 TB De Rottefalle

thaeke(at)thaeke.net
0512-341616
Wurd freon fan Thaeke op Hyves Wurd freon fan Thaeke op Facebook Folgje Thaeke op Twitter Thaeke syn linkedin profyl